+0 (850) 622 33 41 info@oregonasansor.com
Uğur Mumcu Mah. Fatih Sultan Mehmet
Cad. 43/6 Kartal - İSTANBUL

2014/33/EU Yeni Asansör Direktifi Yayınlandı.

Eski yönetmelik olan 95/16/AT Asansör Yönetmeliğinin 20 Nisan 2016 tarihi itibarı ile yayından kalkması neticesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Asansörler ve asansörlere ait güvenlik aksamlarına ilişkin gerekleri, bunların piyasaya arzı ve denetimlerini düzenleyecek olan yeni yönetmelik 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği adıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, asansörler ve asansörlere ait olan güvenlik komponentlerinin karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini, bu ürünler ile alakalı piyasaya arz kriterleri ile piyasa gözetimleri ve denetimleri esaslarını düzenlemektedir. Yönetmelik çerçevesinde, ilgili Bakanlık, binalarda veya inşaatlarda montajı yapılan asansörlerin uygun işletilmesini ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak maksadıyla, binalardaki çalışmalardan veya inşaatlardan sorumlu olan kişiler ile asansörün montajını yapan firmanın uygun önlemleri almaları ve gerekli bilgileri karşılıklı birbirlerine sunmaları için tüm önlemleri alacaktır.

Bir asansörün montajını gerçekleştiren kuruluş, asansörün piyasaya arzı sırasında, temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun bir biçimde tasarlanmasını, imalatının yapılmasını, monte edilmesini ve test işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Eğer ki asansörün herhangi bir risk barındırması durumlarında, kullanıcıların sağlık ve güvenliğini korumak maksadıyla ortaya çıkabilecek riskleri araştıracak, uygunsuzluk ve şikâyet kayıtlarını tutacaklardır. İlgili idare tarafından asansör tescil işlemi gerçekleştirilmiş ve piyasaya arz edilmiş olan bir asansörün, 2014/33/AB (eski adıyla 95/16/AT) yönetmeliğine uygun olmadığının tespit edilmesi durumlarında, asansörün yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için çok acil gerekli düzeltici önlemler alınacaktır.

İlgili Yönetmeliğe göre Onaylanmış Kuruluşlar (Notified Body) ise, temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin, uyumlaştırılmış harmonize standartların veya diğer teknik özelliklerin tümü için, asansörün montajını yapan ya da imal eden tarafından yerine getirilmediğinin tespiti durumlarında, söz konusu montaj ya da imalatçı firmaların gerekli düzeltici tedbirleri derhal yerine getirmesini isteyecektir. İstenilen bu düzeltici önlemlerin alınmadığının veya alınan tedbirlerin istenilen seviyede olmadığının tespit etmesi durumlarında ise, Onaylanmış Kuruluşlar her türlü belgelendirme işlemleri ile ilgili olarak, firmaların sertifikalarını kısıtlayabilecek, askıya alabilecek veya iptal edebilecektir.

Ayrıca,

Bakanlık, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce piyasaya arz edilmekle birlikte, bu Yönetmelik hükümlerine de uygun olan ve 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında yer alan asansörlerin hizmete sunulmasını veya asansör güvenlik aksamlarının piyasada bulundurulmasını engellemez

VE

(2) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen sertifika veya karar, bu Yönetmelik kapsamında da Bakanlık tarafından geçerli sayılır maddesini de eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160629-21.htm

Adres

Uğur Mumcu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. 43/6
Kartal - İSTANBUL